Általános Szerződési Feltételek

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a
Vállalkozó neve: Szlafkai Éva egyéni vállalkozó
Hivatalos székhelye: 2851 Környe, Kisfaludy köz 1.
Elérhetősége: info@eljkreativan.hu, +36 20 9354 684
Adószáma: : 66853699-1-31

mint jogtulajdonos, vagy szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.eljkreativan.hu weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalon a Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra, programokra.

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Látogató a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését, – ezzel a látogató Megrendelővé válik (továbbiakban „Jelentkező”, „Megrendelő”, vagy „Ügyfél”) – amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Alaposan olvasd el a feltételeket! Kérjük, hogy csak akkor vedd igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címük: info@eljkreativan.hu

A szerződés nyelve: magyar

  1. Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Ezen Általános Szerződési Feltételeket hatálya 2020. május 30-tól visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.

1.3. A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, eseményeket megvásárolható vagy kapott írásos és szóban elhangzó információkat szerzői jogok védik. Kijelentjük, hogy Szlafkai Éva egyéni vállalkozó birtokolja a fent említett információkat. A www.eljkreativan.hu weboldalának tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

1.4. Rendelkezésre állás: Az oldalunkon megvásárolt szolgáltatások, hozzájuk kapcsolódó termékek és információk a vételár megfizetése ellenében a Vásárló rendelkezésére állnak, amelyeket a Vásárló kizárólag saját céljára használhatja fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

Adatkezelési szabályok:

Az adatvédelmi tájékoztatónk elérhető a weboldalunkon.

2. SZOLGÁLTATÁSOK, AZOK IGÉNYBEVÉTELE, MEGRENDELÉSEK, ÁRAK, DÍJFIZETÉS

Szolgáltatások köre, kiválasztása, megrendelése

2.1 A weboldalon elérhető szolgáltatások köre online eseményeket tartalmaz (6 hetes kihívás program). Minden eseményre csak az esemény megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk – a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – eseményenként eltérhetnek egymástól.

2.2 A megrendelhető szolgáltatások tekintetében, a weboldalon a 6 hetes kihívás program menüpontra kattintva előhívhatók az esemény részletei és a jelentkezési felület. Itt a Látogató megtalálja az eseménytípus ismertetőjét, az aktuálisan meghirdetett időpontokat, árakat, esetenként akciós árakat. Az oldal alján található jelentkezési felület kitöltésével és az „ŰRLAP ELKÜLDÉSE”” gombra való kattintással jelentkezhet a Látogató az általa kiválasztott programra vagy előjelentkezhet rá. A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén, erre vonatkozó felhívás jelenik meg az adott mező alatt. Az utolsó adatmezőben a Jelentkezőnek lehetősége van kiválasztani és kérni, hogy a jelentkezéssel egy időben feliratkozzon a Szolgáltató hírlevelére. A jelentkezés elküldésével a Jelentkező elfogadja jelen ÁSZF-et és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a jelentkezésről és a fizetési adatokról.

Az Élj kreatívan! kihívás díjai, fizetési módok

2.3 A programon való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése (valós adatok megadásával), valamint az esemény teljes részvételi díjának kifizetése a kezdési időpontot megelőzően.

A programon való részvétel díját jelentkezési űrlapokon elérhető fizetési módokon lehetséges kiegyenlíteni. Az elérhető fizetési mód az átutalás. A fizetési mód bármikori megváltoztatására fenntartom a jogot!

2.4. A fizetés teljesítése  átutalással történik.
Szlafkai Éva – Erste bank | 11600006-00000000-43232972
IBAN | HU19 1160 0006 0000 0000 4323 2972

2.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a kihívás program időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg a Szolgáltató által megfelelőnek ítélt létszámot. Ebben az esetben a már befizetett teljes díj visszakérhető vagy másik program időpontban használható fel!

2.6 A Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesítik, ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre küldi! A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

Az elektronikus számlát befogadó természetes- vagy jogi személynek nincs szüksége semmiféle beruházásra a számla elfogadásához és hitelességének ellenőrzéséhez. Az elektronikus számlákat pdf formátumban bocsátjuk ki, így azok egyszerűen megjeleníthetők egy erre alkalmas programmal pl. a népszerű és ingyenesen elérhető Adobe Reader szoftver használatával. Az imént említett program a számla hitelességének ellenőrzésére is alkalmas. Az elektronikus számla használata napjainkban egy elfogadott és biztonságos számlázási mód, megfelelő megőrzéséről és tárolásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni a kibocsátástól számított 8 évig.

Az Ügyfél nem kötelezhető az elektromos számla elfogadására. Azonban papír alapú számla igényét Ügyfeleinek a Szolgáltatók csak akkor kötelesek teljesíteni, ha azt az Ügyfél, írásos formában előre jelzi ezt felé.

  1. Szolgáltatási jogviszony

3.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza az adott eseménnyel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.

3.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával; automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel); felek közös megegyezésével; felmondással.

Az esemény megkezdése előtti 10. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani. A befizetett összeg teljes egészében visszajár az esemény kezdete előtti 10. napig történő lemondás esetén, 10 napon belül pedig nem jár vissza a befizetett összeg.

Amennyiben az Ügyfél a részvételi díjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre (5 napon belül) nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a rendezvényen. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törli.

A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

A Szolgáltatók jogosultak versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.3 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítják a jelentkezőknek.

3.4 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett események témájának, időpontjának, helyszínének valamint az előadók személyének egyoldalú módosítására – ideértve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. Az események esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín módosulásáról a Szolgáltatók köteles az Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

3.5 A Szolgáltató jogosult az Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Amennyiben az Adatkezelő saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapon közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

3.6 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít az események listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és az akció időtartamáról kötelesek a honlapjukon tájékoztatást nyújtani. Az weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítsák, és ezen kedvezményekről nem kötelesek a honlapon felvilágosítást nyújtani.

3.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

3.8 Az Ügyfél (vagy az általa megnevezett résztvevő) a befizetett eseményen, esemény modulon jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére. A Résztvevő jogosult a rendezvényen megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

A 6 hetes kihívás program résztvevőjének joga van élni a 100%-os elégedettségi garanciával, amennyiben elégedetlenségét közvetlenül az esemény után, de legkésőbb 24 órán belül írásos formában jelzi a Szolgáltató felé. Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett Résztvevő a befizetett eseményen való tényleges részvételre nem kötelezhető! Azonban a garancia érvényesítésének feltétele, hogy az adott programon a Résztvevő a program hat hetén keresztül végig jelen legyen és aktív legyen, minden feladatra írjon kommentet (heti 5 feladat, összesen 30 feladat)! Amennyiben a résztvevőnek megjelölt személy nem jelenik meg a programon vagy nem aktív (aktivitást jelent,  ha a létrehozott zárt FB csoportban minden feladatposztra hozzászólással reagál), lemond részvételi jogáról, úgy az Ügyfél nem élhet a 100% elégedettségi garancia pénz-visszafizetési jogával, és nem kérheti a jelentkezési díj visszafizetését.

3.9 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a rendezvény megkezdéséig jelezni a Szolgáltatók felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltatók felelősséget nem tudnak vállalni.

3.10 A Résztvevő a rendezvényen köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az esemény megtartását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja! Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltatók jogosultak a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására! Ilyen esetben a részvételi díj bármely formában történő visszatérítése nem lehetséges.

3.11 JOGLEMONDÁS

A Résztvevő vagy Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.

A Résztvevő lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni a Szolgáltatót, ha a szolgáltatás során vagy a termékek használata során a Vevő megsérül, bármilyen testi baj, kár, stb. éri. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.

III. A megrendelt szolgáltatás lemondása, az események szerzőinek jogai:

  1. A 6 hetes kihívás lemondása

4.1 Az esemény megkezdése előtt 10 nappal a rendezvényen való részvétel térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő a Szolgáltató által a Megrendelő felé 8 munkanapon belül. 

A rendezvény megkezdése előtt 10 napon belül a rendezvényen való részvétel a teljes részvételi díj elvesztése fejében mondható le.

4.2 A rendezvényen való részvételt lemondani kizárólag írásban az info@eljkreativan.hu címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 2 munkanapon belül a Szolgáltató köteles visszaigazolni, szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a program lemondásra került a Megrendelő részéről. Amennyiben a lemondó levélére 2 munkanapon belül a Lemondó nem kap választ, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé telefonon.

  1. Szerzői jogok

5.1 A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az eseményeken kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az információk Szlafkai Éva egyéni vállalkozó tulajdonjogát képezik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

5.2 Az esemény és a hozzá tartozó weboldal, valamint a 6 hetes kihívás időszakára létrehozott Facebook csoportban megjelenő tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése Szlafkai Éva egyéni vállalkozó engedélyével lehetséges.

5.4 A Résztvevő tudomásul veszi jelen szerződés elfogadásával, hogy a rendezvényeken a Szervezők megbízásából készülhet hangfelvétel, fotó, és videó-anyag, melyeken Résztvevő szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat a Szervező szabadon felhasználhatja a zárt FB csoporton belül, és ezzel kapcsolatban a Résztvevő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet. A Résztvevő megjelenítéséből fakadó nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, ezen kéréseknek a Szolgáltató igyekszik eleget tenni, de erre nem kötelezhetők.

  1. Záró rendelkezések

6.1 Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, bombariadó vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Résztvevő, illetőleg a Szervezők hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy szolgáltatására.

6.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Résztvevő vagy Jelentkező javára eltérjenek.

Környe, 2020.05.30.

Frissítés: 2020.08.26.